Prijavi se

Prijavi se za Institucionalni grant i promeni svet na bolje!

Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Kancelarija u Srbiji prvi put organizuje konkurs za dodelu institucionalnih grantova za organizacije civilnog društva iz Srbije koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem.

Program ima za cilj da osnaži civilno društvo da efikasnije, aktivnije i na rodno senzitivan način participira u procesu donošenja odluka i kreiranja politika u oblasti zaštite životne sredine, uzme aktivno učešće u procesu EU integracija Srbije, i aktivno prati sprovođenje politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Organizacije civilnog društva sa sedištem u Republici Srbiji se pozivaju da podnesu prijavu za ovu ekstenzivnu podršku, i ukoliko budu izabrane postaće korisnici finansijske podrške za institucionalno osnaživanje organizacije u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, ali i specijalno dizajniranog programa razvoja kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima. Izabrane organizacije takođe preuzimaju obavezu organizovanja mreže OCD i uspostavljanja platforme za dijalog sa vladinim sektorom.

U okviru ovog trogodišnjeg programa obezbeđen je budžet od 800.000 evra za direktnu podršku institucionalnom osnaživanju OCD kroz grantove podeljen u dva poziva od po 400.000 evra. Maksimalni iznos pojedinačnog granta je 45.000 evra.

Cilj institucionalnih grantova je da se podigne nivo održivosti organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine u Srbiji, kako bi se doprinelo daljoj demokratizaciji i razvoju civilnog društva putem finansijske i stručne podrške stabilizaciji i daljem organizacijskom i programskom razvoju OCD. Institucionalni grantovi predstavljaju specifičan način podrške organizacijama civilnog društva kojom se ciljano ulaže u organizacijski razvoj i stabilizaciju organizacija. Za razliku od ranijih programa podrške civilnom društvu koje je implementirao Regionalni centar za životnu sredinu, na ovaj konkurs se ne prijavljuju projekti ili programi sa svrhom dobijanja podrške za njihovu realizaciju. Osnovna razlika je u tome što se podrška dobija za dalje delovanje organizacije civilnog društva i obavljanje njene osnovne delatnosti, pod uslovom da organizacija u prijavi kvalitetno predstavi glavne strateške programe koje sprovodi, zatim smernice organizacionog razvoja, dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promenama u društvu.

Prijavi se za Institucionalni grant i promeni svet na bolje!