O projektu

Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect)

Realizator programa: Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu- REC, Kancelarija u Srbiji

Donator sredstava za realizaciju programa: Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA)

Program podrške civilnom društvu će biti realizovan u periodu od 2015. do 2018. Godine Realizacijom novog, trogodišnjeg programa, REC Srbija namerava da primeni novi,  inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva koje u svom portfoliju imaju zaštitu životne sredine. REC planira da institucionalno ojača kapacitete organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (Pregovaračko poglavlje 27). Dodatno, REC realizacijom ovog programa planira da osnaži organizacije civilnog društva i pomogne im u nastojanjima da pruže svoj doprinos pregovaračkom procesu i ostvare dijalog sa institucijama Republike Srbije i Evropske unije po ovom pitanju.

Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect) biće realizovan kroz dve međusobno povezane komponente:

1. Komponentu finansijske podrške organizacijama (institucionalni grantovi),

2. Help Desk (Kancelarija za podršku organizacijama civilnog društva).

Uspostavljanjem Help Desk-a, kao i osnovnog programa dodele novčane pomoći, REC namerava da doprinese daljem razvoju pluralističkog civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine (povećanjem ljudskih kapaciteta i održivosti organizacija koje se bave životnom sredinom).

Institucionalni grantovi

Kroz Program „CSOnnect“ organizacije civilnog društva će biti u prilici da postanu korisnice institucionalnih grantova. Ukupan fond od 800.000 evra namenjeno je direktnoj finansijskoj podršci organizacijama kroz davanje nepovratnih sredstava (grantove). Dodelom grantova organizacijama civilnog društva REC planira da doprinese institucionlanom jačanju organizacija, ali i da im omogući kontinuitet u radu koji nije strogo vezan za implementacjiju konkretnih projekata. Institucionalni grantovi biće dodeljeni, kroz javni konkurs, organizacijama civilnog društva koje imaju zagovaračke kapacitete, onim organizacijama koje okupe funkcionalne koalicije/konzorcijume, ali i organizacijama civilnog društva koje jasno i nedvosmisleno prepoznaju svoju ulogu u praćenju pregovaračkog poglavlja 27.

REC će finansijski podržati, kroz institucionalne grantove, desetak konzorcijuma organizacija civilnog društva i dodelom nepovratnih sredstava omogućiti im da razvoju svoje strateške i akcione planove, unutrašnju strukturu, ali i podržati njihovo nastojanje i rad da zagovaraju za promene u oblasti životne sredine kako na nacionalnom tako i na lokalnom i regionalnom nivou.

HELP DESK

Pored toga što će služiti kao trening centar za predstavnike organizacija civilnog društva, Help Desk će raditi i kao informativni centar za celo civilno društvo u vezi sa razvojem i implementacijom politike životne sredine. Dodatna uloga koju će Help Desk imati je jačanje uloge civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u aktivnostima zastupanja prilikom procesa pristupanja Srbije Evropskoj Uniji. Help Desk će doprineti boljoj koordinaciji inicijativa civilnog društva u polju zagovaranja za politike zaštite životne sredine koje se odnose na Poglavlje 27, takođe i većoj vidljivosti civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, njihovom radu i angažovanju u lokalnoj zajednici kao i njihovim aktivnostima zagovaranja na nacionalnom nivou.

Help Desk biće odgovoran i za:

•         Koordinaciju izgradnje kapaciteta i aktivnosti umrežavanja (program mentorstva, master kurseve, studijska putovanja, sastanke, konferencije).

•         Obezbeđivanje platforme za komunikaciju i saradnju između civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine i institucija Vlade na nacionalnom i lokalnom nivou, institucija uključenih u proces evropskih integracija i medija;

•         Obezbeđivanje podrške civilnom društvu za aktivno učešće u procesu evropskih integracija.